11 ธันวาคม 2550

แก้ปัญหาไม่สามารถใช้ eth0 ได้เมื่อเปลี่ยน Network Card ใน Ubuntu 7.10

ใน Ubuntu 7.10 (อันที่จริงตั้งแต่ที่เริ่มใช้ udev) Network Card ที่ udev ตรวจสอบได้จะถูกบันทึกไว้ที่ /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules (ไม่มี /etc/iftab ต่อไป) ถ้าเปลี่ยน Network Card ตัวใหม่จะถูกเพิ่มต่อท้าย ให้เปลี่ยนตัวที่เพิ่มขึ้นมาเป็น eth0 (หรือ Interface อื่น) และลบบรรทัดที่มี MAC address เดิมทิ้ง